Listor / Arter / skäggsträfse

skäggsträfse

Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Chara strigosa [Länk]
Organismgrupp: Alger
Rödlistekriterium: B2b(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art